بیمه نوین

بيمه های اتومبيل بیمههای اتومبیل شامل بیمه بدنه اتومبیل، بیمهنامه شخص ثالث و حوادث راننده بوده و به طور کل جبرانکننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث است

الف)بیمه نامه شخص ثالث:هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

*شرایط صدور بیمه نامه به صورت نقد و اقساط به صورت پرداخت 6 قسط

ب)بیمه بدنه:بیمه بدنه خسارت وارده به اتومبیل مورد بیمه را جبران مینماید

*شرایط صدور بیمه نامه

 به صورت نقد و اقساط

پرداخت 6 قسط

 تخفیف 70 درصدی

دارای کارت اتوپلاس

توجه:درصورت استفاده از یکی بیمه های بدنه یا ثالث پکیج بیمه آتش سوزی منزل رایگان به شما تعلق میگیرد

کد نماینده 2782 سیدمهدی عابدینی 

09128686849:تلفن